rssheader

23/06/2021

Kiểm định chất lượng giáo dục với trung tâm ngoại ngữ, tin học

Hải Bình - 25/11/2020, 06:55 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Bổ sung nội dung quy định cơ sở vật chất tối thiểu để thẩm định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học và Văn bản số 07/VBHN-BGDĐT hợp nhất Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định về việc đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Qua quá trình triển khai thiếu cơ sở pháp lý để thực thi thẩm định cơ sở vật chất để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định các nội dung gồm: Tổ chức bộ máy, nhân sự; hoạt động dạy học; giáo viên học viên; tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định việc đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 46) và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46 quy định điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục: “Có đủ phòng học, phòng học chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu 1,5 m2/học viên/ca học…”.

Với các quy định nêu trên, đã đáp ứng điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục của các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, tại Điều 49 về điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện được phép hoạt động giáo dục (ở Chương III về nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác) của Luật Giáo dục năm 2019 quy định: “Nhà trường được thành lập khi có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Quy hoạch. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường”. 

Như vậy, để thành lập các cơ sở giáo dục cần có đề án thành lập dựa trên căn cứ quy mô nhu cầu phát triển của cơ sở giáo dục và các điều kiện sẵn có của địa phương. Cơ quan chức năng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cấp phép hoạt động cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học xem xét đánh giá nhu cầu, quy mô phát triển của trung tâm. Nếu trung tâm ngoại ngữ, tin học bảo đảm đủ điều kiện theo đề án thành lập thì xem xét cấp phép hoạt động cho các trung tâm.

Để thực hiện các quy định của Luật Giáo dục 2019, Bộ GD&ĐT đang đề xuất Chính phủ cho phép soạn thảo, trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định về việc đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (dự kiến sẽ trình ban hành trong năm 2021). Bộ GD&ĐT đang xây dựng Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học và Thông tư quy định về kiểm định chất lượng giáo dục với trung tâm ngoại ngữ, tin học (dự kiến ban hành tháng 12/2020). 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm