rssheader

16/01/2021

Hỗ trợ cơ sở vật chất cho vùng khó

Hải Bình - 01/12/2020, 14:26 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Chính phủ ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương, đặc biệt các tỉnh miền núi, vùng cao kinh phí triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa; kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục, trước hết là trách nhiệm của các địa phương. Tuy nhiên, để hỗ trợ địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ cân đối, bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương khó khăn thực hiện đầu tư cơ sở vật chất như: Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020…

Bộ GD&ĐT cũng ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện tăng cường cơ sở vật chất cho trường học. Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung: Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; bảo đảm ngân sách địa phương chi cho giáo dục đào tạo, dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ; khuyến khích, huy động đến mức cao nhất mọi nguồn lực, nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đề nghị Chính phủ quan tâm tới tỉnh vùng núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và các tỉnh còn khó khăn để hỗ trợ hạn mức đầu tư cao hơn nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm