Quy trình xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

Quy trình xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

* Trả lời: Theo Điều 12 Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

Cụ thể quy trình xét chọn và phân bổ như sau: Hằng năm, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở dự bị đại học phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học. Hội đồng xét chọn và phân bổ học sinh vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm của các cơ sở dự bị đại học căn cứ chỉ tiêu phân bổ của các cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm thực hiện quy trình xét chọn theo các bước sau:

Thông báo xét chọn và phân bổ: Các cơ sở dự bị đại học công bố công khai chỉ tiêu phân bổ của các cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm, phương thức xét chọn và phân bổ, hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm (mỗi học sinh được đăng ký không quá 3 nguyện vọng);

Tiếp nhận đơn đăng ký nguyện vọng của học sinh: Các cơ sở dự bị đại học thu nhận đơn đăng ký xét chọn của học sinh, tiến hành nhập dữ liệu số lượng học sinh đăng ký xét chọn theo từng nguyện vọng vào từng cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm;

Tổ chức xét chọn và phân bổ: Căn cứ vào kết quả rèn luyện, điểm tổng kết của các môn thi cuối khóa, nguyện vọng của học sinh và chỉ tiêu đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm xét chọn và phân bổ học sinh vào học tại các cơ sở giáo dục đại học theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với những trường (hoặc ngành học) có số lượng học sinh đăng ký theo học lớn hơn chỉ tiêu thì căn cứ điểm tổng kết của các môn thi cuối khóa để chọn học sinh có kết quả học tập từ cao trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu; những học sinh còn lại chuyển sang các trường (hoặc ngành học) khác, trường hợp nhiều học sinh có điểm tổng kết các môn thi cuối khóa bằng nhau thì xét đến điểm tổng kết của môn Tin học và môn Tiếng Anh. Trường hợp học sinh không được xét chọn theo nguyện vọng 1 thì tiếp tục được xét chọn theo nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV

Dừng luân chuyển cán bộ

GD&TĐ - Lãnh đạo tỉnh Nam Định cho biết đã có chỉ đạo về những vấn đề liên quan đến dấu hiệu sai phạm của ông Phạm Mạnh Tuân