Khuyến khích tính chủ động

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (Thông tư số 09) nhằm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34); đồng thời từng bước hiện thực hoá Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; hướng tới nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Năm 2018, Luật số 34 được Quốc hội thông qua; trong đó quy định: Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học. Thực hiện Luật, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 09 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật các ngành đào tạo theo nhu cầu phát triển, phục vụ nguồn nhân lực cho xã hội. Đồng thời, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 34 và các quy định pháp luật liên quan.

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đã xác định một trong các mục tiêu tổng quát của đổi mới giáo dục là: Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Thực tế cho thấy, những năm qua, giáo dục đại học có sự phát triển nhanh chóng. Theo đó, nhiều chương trình đào tạo mới được xây dựng và ngành đào tạo mới cũng xuất hiện. Thông tư số 09 là cơ sở để các trường soi chiếu trong việc phân loại, thống kê, phát triển các ngành và chương trình đào tạo trong giáo dục đại học. Quy định cũng kế thừa, phát triển các danh mục giáo dục, đào tạo đã có; làm căn cứ để xây dựng và thực hiện việc mở ngành, tuyển sinh, liên thông đào tạo, công nhận văn bằng trong giáo dục đại học; xây dựng chuẩn chương trình đào tạo...

Thực hiện Thông tư số 09 sẽ phân loại các chương trình, ngành đào tạo được triển khai tại cơ sở giáo dục đại học và phản ảnh đúng thực trạng ngành đang được đào tạo ở Việt Nam. Mặt khác, Thông tư đảm bảo tính mở, dễ dàng bổ sung, cập nhật các ngành đào tạo theo định kỳ trong giáo dục đại học. Qua đó, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội; Đồng thời, bảo đảm tính hiện đại, hội nhập quốc tế, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của UNESCO và các quốc gia phát triển…

Đáng chú ý, việc tổ chức thực hiện của Thông tư này có những đổi mới quan trọng theo hướng tăng cường tự chủ và công khai, minh bạch. Cùng với đó, khuyến khích tính chủ động, năng động, sáng tạo của cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, chất lượng và hiệu quả; các cơ sở đào tạo cần thống kê, phân loại chương trình đào tạo, cập nhật và công khai danh mục chương trình đào tạo; cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học, đồng thời báo cáo Bộ GD&ĐT. Vụ Giáo dục Đại học sẽ hướng dẫn các cơ sở triển khai các quy định của Thông tư này; hằng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, cập nhật Danh mục theo quy định.