rssheader

11/04/2021

Sửa đổi quy định về định mức số lượng người làm việc trong trường công lập

Hải Bình - 31/03/2021, 14:03 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Cho ý kiến về tính hiệu lực của văn bản: Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2021, vấn đề giáo viên/lớp sẽ được giải quyết như thế nào? 

Đề nghị sớm ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung để tạo thuận lợi cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ tài chính theo đúng tinh thần mục tiêu của Chính phủ được nêu tại Điều 2 của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Và giai đoạn 2020 - 2022, địa phương cần thực hiện vấn đề biên chế theo quy định nào đối với ngành Giáo dục?

Trả lời liên quan đến tính hiệu lực của văn bản, Bộ GD&ĐT đề nghị địa phương khi thực hiện việc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập vẫn thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ GD&ĐT đang triển khai rà soát, nghiên cứu để sửa đổi quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật cũng như thực tế của địa phương và Chương trình giáo dục phổ thông mới, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2021.

Về vấn đề biên chế đối với ngành Giáo dục tại địa phương: Theo phân cấp hiện nay, Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu cho Chính phủ ban hành các quy định về tuyển dụng, sử dụng viên chức và thực hiện duyệt biên chế viên chức hằng năm (trong đó có giáo viên) của các địa phương. Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm giao biên chế và chỉ đạo, tổ chức việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng viên chức theo quy định trên cơ sở Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

Bộ GD&ĐT theo thẩm quyền được giao đã ban hành quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và ban hành các văn bản quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập làm căn cứ để địa phương, cơ sở giáo dục tuyển dụng, sử dụng giáo viên. Việc bố trí biên chế của địa phương cần căn cứ vào các quy định về định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập để thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm