rssheader

28/07/2021

Hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số nâng cao hiệu quả giáo dục

Hải Bình - 15/04/2021, 14:09 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Chính phủ ưu tiên bố trí kinh phí cho các tỉnh miền núi, vùng có tỷ lệ lớn đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để xây dựng phòng học bộ môn, mua sắm trang thiết bị tối thiểu phục vụ dạy và học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thuộc chính quyền địa phương. Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành để tham mưu Chính phủ cân đối, bố trí các nguồn vốn. Cụ thể: Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020. Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020…

Bộ GD&ĐT cũng ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học. Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; bảo đảm ngân sách địa phương chi cho giáo dục đào tạo; dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ  chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ. Khuyến khích, huy động đến mức cao nhất mọi nguồn lực, nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để góp phần đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Ủy ban dân tộc xây dựng Dự án 5: Phát triển GD-ĐT nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. Khi Dự án này được phê duyệt và triển khai là một trong những giải pháp hiệu quả hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ quan tâm tới các tỉnh vùng núi, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và tỉnh còn khó khăn; để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm