Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn trường

Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn trường

* Trả lời: Theo Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn: Giáo viên kiêm công tác bí thư Đoàn, phó bí thư Đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 6/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề".

Cụ thể, tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Quyết định số: 13/2013/QĐ-TTg ngày 6/2/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn và những người khác kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội như sau: Đối với các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên: Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên, cố vấn Đoàn các trường từ 28 lớp trở lên được dành 85% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội;

Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên, cố vấn Đoàn các trường dưới 28 lớp được dành 70% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội; Phó bí thư Đoàn các trường từ 28 lớp trở lên được dành 50% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội; Phó bí thư Đoàn các trường dưới 28 lớp được dành 35% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội.

Các quy định về số lượng sinh viên ở điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ trên đây chỉ tính đối với sinh viên hệ chính quy. Trường hợp vượt định mức thời gian theo quy định, cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên được hưởng chế độ vượt giờ; cán bộ Đoàn, Hội không phải là giảng viên, giáo viên được hưởng chế độ làm thêm giờ.

Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định trên quy định: Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn, Trợ lý Thanh niên và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên trong các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên được hưởng phụ cấp như tổ trưởng chuyên môn. Phụ cấp đối với cán bộ Đoàn, Hội được trả cùng kỳ lương hàng tháng.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Bí thư Đoàn trường THPT hưởng phụ cấp như phụ cấp tổ trưởng chuyên môn là phụ cấp trách nhiệm.