highlight zone
GD&TĐ - Sau một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, có sự tham góp ý kiến của nhóm chuyên gia, các trường sư phạm, lãnh đạo các Sở GD&ĐT, cán bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện dự thảo Thông tư 30 sửa đổi, bổ sung về đánh giá học sinh tiểu học.

video

Thế giới