Ưu tiên triển khai KĐCLGD với trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên

GD&TĐ - Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được yêu cầu ưu tiên triển khai thực hiện các hoạt động KĐCLGD đối với các trường sư phạm và chương trình đào tạo giáo viên.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh.

Đây là một nội dung trong kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH, CĐ sư phạm giai đoạn 2011 - 2020, được Bộ GD&ĐT đưa ra trong thông báo số 1684/TB-BGDĐT.

Cũng trong kết luận, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu các tổ chức KĐCLGD thực hiện tổ chức, sắp xếp lại đơn vị để bảo đảm theo quy đinh của pháp luật hiện hành. Lựa chọn đội ngũ đánh giá viên, kiểm định viên phù hợp để tham gia các đoàn đánh giá ngoài, nhất là đối với đánh giá các chương trình đào tạo.

Đồng thời, tăng cường việc quản lý kiểm định viên và kết quả đánh giá của các kiểm định viên do tổ chức KĐCLGD tuyển dụng, sử dụng; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm định viên và đánh giá viên; bố trí quan sát viên tham gia cùng các đoàn đánh giá ngoài; thực hiện đúng quy trình KĐCLGD; bám sát mốc chuẩn tham chiếu trong hướng dẫn đánh giá chất lượng CSGD và chương trình đào tạo; thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận bảo đảm công bằng, khách quan.

Chú trọng thực hiện việc tư vấn, khuyến nghị cho các CSGD các giải pháp thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng CSGD, chương trình đào tạo. Công khai kịp thời kết quả đánh giá ngoài, nội dung nghị quyết và khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD, Giấy chứng nhận KĐCLGD của CSGD và chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử của tổ chức KĐCLGD.

Nâng cao trách nhiệm giải trình của tổ chức KĐCLGD về hoạt động KĐCLGD. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định và hướng dẫn.

Ưu tiên triển khai KĐCLGD với trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên ảnh 1
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH.

Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác bảo đảm và KĐCLGD

Thứ trưởng giao Cục Quản lý chất lượng tham mưu, thực hiện việc hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác bảo đảm và KĐCLGD; xây dựng Đề án Phát triển Hệ thống bảo đảm và KĐCLGD giai đoạn 2021-2030 phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh tự chủ trong giáo dục ĐH, hội nhập với khu vực và thế giới, bảo đảm quy định của pháp luật hiện hành.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn tổ chức, hoạt động của các tổ chức KĐCLGD; phối hợp với Ban Quản lý Dự án SAHEP để xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KĐCLGD ĐH. Triển khai các hoạt động tăng cường năng lực cho đội ngũ thực hiện công tác bảo đảm và KĐCLGD để hình thành một hệ thống bảo đảm và KĐCLGD vững mạnh trong khu vực, hội nhập với quốc tế.

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện công tác bảo đảm và KĐCLGD theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu tự chủ giáo dục ĐH. Chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên KĐCLGD và tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên KĐCLGD bảo đảm về chất lượng, số lượng để thực hiện công tác KĐCLGD theo yêu cầu.

Chỉ đạo các CSGD ĐH bám sát Quyết định số 69/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục ĐH giai đoạn 2019 - 2025 để thực hiện, bảo đảm đạt được các mục tiêu đặt ra đối với công tác bảo đảm và KĐCLGD.

Phối hợp với Thanh tra và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT chú trọng thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác bảo đảm và KĐCLGD đối với các cơ sở giáo dục và các tổ chức KĐCLGD.

Ưu tiên triển khai KĐCLGD với trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên ảnh 2
Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH, CĐ sư phạm giai đoạn 2011 - 2020.

Xây dựng, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong

Các cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ có đào tạo giáo viên được yêu cầu tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2274/BGDĐT-QLCL của Bộ GD&ĐT về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH, CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục theo những nội dung cơ bản sau:

Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục. Trong đó, kiện toàn tổ chức để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm và KĐCLGD; ban hành hệ thống văn bản nội bộ để quản lý, tổ chức, triển khai hiệu quả công tác bảo đảm và KĐCLGD; xây dựng chính sách, kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục và thực hiện việc duy trì, phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

Thực hiện tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục.

Phát huy quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm và KĐCLGD; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên môn với các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài. Thực hiện việc công khai và công tác báo cáo theo quy định và hướng dẫn.

Ưu tiên triển khai KĐCLGD với trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên ảnh 3
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH.

Tăng cường quản lý nhà nước với công tác bảo đảm và KĐCLGD

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH, CĐ sư phạm; phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới là tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm và KĐCLGD, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục ĐH và đào tạo giáo viên. Củng cố, tăng cường năng lực, đồng thời tăng cường tự chủ, trách nhiệm giải trình đối với hệ thống bảo đảm và KĐCLGD ở các cơ sở giáo dục và tổ chức KĐCLGD, góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục ĐH và đào tạo giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.  

Cùng với đó, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra về công tác bảo đảm và KĐCLGD theo Quyết định số 69/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục ĐH giai đoạn 2019 - 2025.

Giải pháp đưa ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo đảm và KĐCLGD như Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH; quy định về công tác bảo đảm và KĐCLGD đến các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KĐCLGD ĐH để giám sát kết quả hoạt động trong công tác bảo đảm và KĐCLGD của các cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐSP và các tổ chức KĐCLGD. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục và tổ chức KĐCLGD.

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác bảo đảm và KĐCLGD đối với các cơ sở giáo dục và các tổ chức KĐCLGD.

Ở Việt Nam, sau gần 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, nhất là trong những năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống KĐCLGD đối với giáo dục ĐH và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020, công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH, CĐSP đã đạt được những thành tựu quan trọng bước đầu.

Những kết quả nổi bật về công tác bảo đảm và KĐCLGD mà toàn ngành đã đạt được trong thời gian qua là: Đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế để lựa chọn hướng đi phù hợp với thực tiễn Việt Nam; đã xây dựng, ban hành được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện hoạt động KĐCLGD;

Xây dựng, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các CSGD ĐH, trường CĐSP, trường CĐ có đào tạo giáo viên, các tổ chức KĐCLGD; đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm và KĐCLGD ngày càng được tăng cường; công tác KĐCLGD đã được triển khai đối với giáo dục ĐH và CĐSP trên cả nước, đã có được những kết quả ban đầu;

Hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực bảo đảm và KĐCLGD được chú trọng; nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, sinh viên nói riêng và xã hội nói chung đối với công tác bảo đảm và KĐCLGD đã có sự chuyển biến tích cực.

Người nông dân xã Tân Tiến chăm sóc cây quế. Ảnh Mai Linh.

Cây 'thoát nghèo' ở Tràng Định

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, một trong những cây trồng giúp bà con huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thoát nghèo, cải thiện cuộc sống là cây quế. Hiện nay, tổng diện tích cây quế được trồng ở trên địa bàn huyện là 6000 héc ta.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Zelensky tiếp tục sa thải một loạt quan chức an ninh

GD&TĐ - Hôm nay (15/8), Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải những người đứng đầu 3 văn phòng khu vực của Cơ quan An ninh quốc gia (SBU). Trước đó, ông đã cách chức quan chức hàng đầu trong cơ quan này với lý do tình trạng phản quốc lan rộng trong số các đặc vụ.
Đặng Văn Lâm gia nhập Bình Định với thời hạn 2,5 năm.

Đặng Văn Lâm nhận lương ‘khủng’ khi gia nhập Bình Định?

GD&TĐ - Văn Lâm và người đại diện Andrey Grushin đã bắt đầu ký các giấy tờ phụ lục với Bình Định. Hợp đồng của Lâm Tây với đội bóng đất võ sẽ kéo dài đến hết mùa giải 2025 với mức lương được cho là cao nhất nhì V.League.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Hành vi cản trở hoạt động tố tụng xảy ra có xu hướng tăng

GD&TĐ - Sáng 15/8, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.
Cha mẹ không nên yêu cầu trẻ thực hiện những thói quen quá phức tạp.

Duy trì thói quen tốt ở trẻ

GD&TĐ - Nếu không có thói quen, con người sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Khi đó, chúng ta sẽ không chắc mình nên làm gì. Đối với trẻ em, việc có một thói quen là đặc biệt quan trọng. Thói quen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tâm thần và hành vi của trẻ.