Thanh Hóa: Tiếp tục tạm dừng cử học sinh đi học cử tuyển

GD&TĐ - Do việc giao chỉ tiêu cử tuyển và bố trí cho học sinh đi học ở các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) không sát với yêu cầu đòi hỏi thực tế, Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa đề nghị tỉnh tiếp tục tạm dừng cử học sinh đi học cử tuyển.
Thanh Hóa: Tiếp tục tạm dừng cử học sinh đi học cử tuyển

Theo đó, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng miền núi, kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn còn nhiều hạn chế, bất cập, hiệu quả chưa cao.

Trong đó, chính sách cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ ĐH, CĐ, TC thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại Nghị định 134/2006/NĐ-CP và Nghị định 49/2015/NĐ-CP cũng còn nhiều bất cập.

Cụ thể: các năm trước đây, việc giao chỉ tiêu cử tuyển và bố trí cho học sinh đi học các trường là không sát với yêu cầu đòi hỏi thực tế, số lượng được cử đi học là 1.374 người. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 872 người chưa được bố trí việc làm.

Vì vậy, chính sách cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ ĐH, CĐ, TC thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Ban dân tộc đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạm dừng cử học sinh cử tuyển, nếu có thì chỉ xem xét cử tuyển đối với một số dân tộc và một số ngành, nghề thực sự cần thiết.

Đồng thời, Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh này chỉ đạo giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của liên bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ