Tầm nhìn của Nghị quyết về phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghị quyết Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế bám sát Dự thảo dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tầm nhìn của Nghị quyết về phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn mới.
Tầm nhìn của Nghị quyết về phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyễn Tân cho biết, ngày 9/12/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 135/NQ-HĐND về phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quan điểm xuyên suốt

Giám đốc Nguyễn Tân cho biết, Nghị quyết đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, phù hợp với địa phương và bám sát Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của ngành GD&ĐT. Nghị quyết chỉ rõ: Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân.

Phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện dạy và học. Đẩy mạnh chuyển đổi số và các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân (đứng giữa) đi kiểm tra cơ sở trường lớp tại huyện miền núi A Lưới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân (đứng giữa) đi kiểm tra cơ sở trường lớp tại huyện miền núi A Lưới.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030 đảm bảo phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục. Giáo dục mầm non, Giáo dục THCS, Giáo dục THPT, nâng cao chất lượng Trung tâm giáo dục thường xuyên. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Đảm bảo 100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng theo kế hoạch; có ít nhất 75% đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức Tốt.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân cho biết Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới công tác quản lý giáo dục. Theo đó: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị về phát triển giáo dục. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về giáo dục.

Giao quyền tự chủ nhiều hơn và thực hiện tốt hơn dân chủ trong các cơ sở giáo dục; đổi mới công tác quản lý; thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả.

Học sinh vùng cao A Lưới tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh.

Học sinh vùng cao A Lưới tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh.

Nghị quyết cũng hết sức quan tâm đến việc hoàn thiện chính sách cho phát triển giáo dục: Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho giáo dục. Thực hiện lộ trình hỗ trợ học phí cho học sinh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Quy định các khoản thu, mức thu của các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và một số mức hỗ trợ giáo dục mầm non ngoài công lập theo quy định của Chính phủ.

Chính sách phát triển toàn diện

Nghị quyết đặt vấn đề thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Chính sách phát triển hệ thống trường ngoài công lập. Chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mô hình trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia, tiếp cận chuẩn quốc tế. Chính sách xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên mở, mở mọi rào cản đối với việc học suốt đời của mỗi công dân. Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, động viên, khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để thu hút người giỏi và phát huy tiềm năng của các nhà giáo.

Nghị quyết cũng đề cập đến Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân. Củng cố, sắp xếp và hoàn thiện cơ sở giáo dục theo hướng trường chuẩn quốc gia, đa dạng hóa loại hình, gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng nhu cầu học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người, góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Nhà giáo Nguyễn Thị Diệu Trang hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương - lá cờ đầu của Tỉnh, trong vòng tay của các em học sinh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Diệu Trang hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương - lá cờ đầu của Tỉnh, trong vòng tay của các em học sinh.

Tập trung đầu tư toàn diện cơ sở giáo dục trọng điểm ở các cấp từ mầm non đến phổ thông theo hướng huy động tối đa các nguồn lực để phát triển quy mô và tạo điều kiện bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Theo đó, mỗi huyện, thị xã và thành phố xây dựng hình thành mô hình trường chất lượng cao cấp trung học cơ sở trong hệ thống trường trung học cơ sở ở địa phương.

Tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước để phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; hiện đại hóa trường, lớp học, chuẩn hóa trường học các xã khó khăn, miền núi, nhằm từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng dân tộc thiểu số, miền núi với các vùng khác. Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hệ thống Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trung tâm giáo dục khuyết tật, đáp ứng nhu cầu can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập tại địa phương.

Phát huy hiệu quả các nguồn lực

Nghị quyết cũng đề cập đến Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường công tác huy động các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển giáo dục, đảm bảo công bằng và phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập. Từng bước triển khai mô hình trường theo hình thức đối tác công - tư; thực hiện giao tự chủ từng phần và hướng đến tự chủ toàn phần; triển khai phương án chuyển đổi mô hình trường mầm non công lập sang tư thục hoặc sang mô hình trường mầm non tự chủ một phần chi phí thường xuyên ở những nơi có điều kiện, khả năng xã hội hóa cao.

Đổi mới sáng tạo trong dạy - học, gắn với phong trào dạy tốt học tốt ở các nhà trường.

Đổi mới sáng tạo trong dạy - học, gắn với phong trào dạy tốt học tốt ở các nhà trường.

Chú trọng xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước; ưu tiên phát triển đội ngũ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo, đặc biệt nhà giáo công tác tại vùng khó khăn, dân tộc, miền núi.

Đảm bảo nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho phát triển giáo dục. Đổi mới cơ cấu sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước; tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao.

Bảo đảm quỹ đất để xây dựng các cơ sở giáo dục phù hợp với phát triển mạng lưới trường, lớp học; tập trung xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tăng cường nguồn lực và thu hút các nguồn ngoài ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo hầu hết các trường, lớp học được kiên cố hóa và đủ thiết bị dạy học.

Nghiên cứu triển khai xây dựng nguồn học liệu dùng chung, nguồn học liệu mở; thí điểm và triển khai mô hình thư viện số. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để tổ chức khai thác cơ sở vật chất của địa phương thực hiện kế hoạch giáo dục địa phương, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục, trong đó khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, tài trợ cho giáo dục, tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Nghị quyết cũng giao nhiệm vụ cho ngành GD&ĐT phải: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực. Phát triển chương trình giáo dục thường xuyên, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm mở rộng các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi người. Thực hiện đánh giá chất lượng của cơ sở giáo dục theo tiêu chí quốc gia, để xác định mặt bằng chất lượng làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. - Giám đốc Nguyễn Tân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh từ clip)

UAV 500 USD phá tan xe tăng 10 triệu USD?

GD&TĐ - Theo tờ New York Times (NYT), xe tăng Mỹ M1 Abrams đắt tiền ở Ukraine đã trở thành mục tiêu của UAV Nga có giá chỉ bằng một phần nhỏ.
Huấn luyện viên Deschamps. Ảnh: ITN

Ai cản được tuyển Pháp tại Euro 2024?

GD&TĐ - Với đội hình khủng cùng kinh nghiệm trận mạc phong phú, đội tuyển Pháp được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch trên đất Đức tại kỳ Euro này.