Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Kế hoạch Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

Lê Đăng - 22/02/2019, 08:20 GMT+7 | Văn hóa
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ

Theo Kế hoạch số 131/KH-VTLTNN của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ban hành ngày 20/02/2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ; việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý của 6 cơ quan trung ương và địa phương trong năm 2019.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ Quý II năm 2019 sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Thuế; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Hải quan; Kiểm tra việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý của tỉnh Hòa Bình.

Trong Quý III năm 2019, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Vĩnh Long.

Công tác văn thư lưu trữ sẽ được kiểm tra trực tiếp. 

Theo Cục trưởng Cục văn thư Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng, Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ trung ương, Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương xây dựng nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian cụ thể để tiến hành kiểm tra trực tiếp.

Kết thúc cuộc kiểm tra, xây dựng dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra, lấy ý kiến các đơn vị được kiểm tra và hoàn thiện Thông báo trình Phó Cục trưởng phụ trách báo cáo Cục trưởng xem xét ký ban hành.

Thủ trưởng các đơn vị chức năng, tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư lưu trữ nhà nước có trách nhiệm cử công chức, viên chức tham gia các Đoàn kiểm tra theo đề nghị của Phòng Văn thư - Lưu trữ trung ương và Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương.

Văn phòng Cục văn thư Lưu trữ nhà nước bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động kiểm tra theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm