Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hải Dương ban hành kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Lập Phương - 22/12/2018, 08:05 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Kế hoạch đưa chỉ tiêu cụ thể: tiếp tục duy trì và giữ vững các kết quả: đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Một trong những giải pháp là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ về công tác phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ.

Đẩy mạnh những biện pháp cần thiết để tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ về đội ngũ giáo viên, nhân viên, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và kinh phí thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ đã đạt được.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ các cấp, đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm triển khai có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ. Phân công người phụ trách vận hành hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ ở từng cấp.

Sở GD&ĐT làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ trên địa bàn tỉnh.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh tiến độ xây dựng và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm