rssheader

14/04/2021

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế

Hải Bình - 07/04/2021, 14:12 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Giáo viên thuộc đối tượng tinh giản biên chế được thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về Chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, Chính phủ quy định cụ thể chính sách với các đối tượng tinh giản biên chế như: Chính sách về hưu trước tuổi; Chính sách thôi việc... 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế. Bộ GD&ĐT sẽ tham gia nghiên cứu, cho ý kiến về nội dung này trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Rất mong địa phương quan tâm góp ý chính sách này khi được xin ý kiến; đồng thời, căn cứ vào điều kiện của địa phương để có thêm chính sách với đối tượng này nhằm bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm