rssheader

22/10/2020

Quy định hợp đồng làm việc đối với viên chức

GD&TĐ - 30/09/2020, 14:27 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

* Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 43 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định, việc tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 59 Luật Viên chức như sau: Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức và Khoản 2 Điều 18 Nghị định này, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng;

Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 đến ngày 1/1/2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật Viên chức.

Đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/1/2012, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Luật Viên chức.

Điều 59 Luật Viên chức quy định: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của luật này.

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để bảo đảm các quyền lợi, chế độ chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng. Viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 đến ngày luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý theo quy định của luật này.

Trong thư bạn không nêu rõ bạn được vào biên chế ở thời điểm nào nên chúng tôi không đủ cơ sở dữ liệu để tư vấn chính xác cho bạn. Vì vậy, bạn có thể căn cứ vào các quy định nêu trên để có cơ sở đối chiếu với trường hợp của mình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm