rssheader

30/11/2020

Huy động nguồn lực thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Hải Bình - 04/09/2019, 15:09 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trình UBND tỉnh để xem xét, bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trên cơ sở này, các phòng GD&ĐT tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của đơn vị mình.

Các đơn vi giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là nội dung chương trình từng môn học.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức biên soạn tài liệu dạy, học nội dung giáo dục địa phương về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,… của Phú Yên, bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc theo Công văn số 1106/BGDDT-GDTrH của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông; trên cơ sở đó, phòng GD&ĐT có tham mưu, đề xuất phù hợp với cấp ủy, chính quyền việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Từng cấp quản lý tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với kế hoạch của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT.

Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Từng phòng GD&ĐT, từng trường trung học xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng quản lý.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm