Chuyển ban quản lý cung cấp nước sạch huyện Châu Thành thành Công ty cổ phần

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương chuyển Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sạch huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thành công ty cổ phần, hoàn thành chuyển đổi trong năm 2017.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bến Tre thực hiện việc chuyển đổi này theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Bến Tre căn cứ vào Quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước để quyết định tỷ lệ nhà nước nắm giữ tại công ty cổ phần.