Bắc Giang hướng dẫn phân loại cán bộ, giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015 - 2016.
Bắc Giang hướng dẫn phân loại cán bộ, giáo viên

Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và tổng điểm đạt được làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

Bảo đảm đánh giá khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập thiên vị, hình thức trên cơ sở thực hiện tự chủ tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá.

Việc đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá phân loại việc chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên nhân viên phải được thông báo bằng văn bản cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá.

Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.