Tiêu điểm

Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong đại học

Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong đại học

GD&TĐ - Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các trường đại học, nhằm mục tiêu tự khẳng định vai trò và vị thế cạnh tranh của mình với các cơ sở đào tạo khác. Đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng để mỗi trường đại học giải trình trước xã hội về năng lực và hiệu quả đào tạo.