Tiêu điểm

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo

GD&TĐ - Đây là một nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt Tiếng Anh ở các cấp học, trình độ đào tạo.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Đây là một nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

GD&TĐ - Đây là một nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở giáo dục ĐH

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở giáo dục ĐH

GD&TĐ - Đây là một nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xác định 11 nhiệm vụ giáo dục quan trọng

Xác định 11 nhiệm vụ giáo dục quan trọng

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II của giáo dục trung học

Nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II của giáo dục trung học

GD&TĐ - Nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm học 2016 - 2017 của giáo dục trung học được nêu rõ trong báo cáo thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016 - 2017 về giáo dục trung học của Bộ GD&ĐT tại hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017.