Thời sự

Ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ

HẢI PHONG - 12:23 13/01/2014
Ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ
 Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tham dự.

Ngành Tuyên giáo đã có nhiều đổi mới

Năm 2013, Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ủy trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, báo chí – xuất bản, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, giáo dục, thông tin đối ngoại…

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành hoàn thành 15/20 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó tham gia chủ trì 3 đề án trình Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Theo đó, một số đề án đã hoàn thành và được đánh giá cao như: “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trường”; 

“Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27 – NQ/TW (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 

“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế, thị trường và hội nhập quốc tế”.

Cũng trong năm 2013, Ban Tuyên giáoTrung ương đã thẩm định và góp ý 60 văn bản, quy định từ các bộ, ngành; hơn 200 văn bản, tài liệu liên quan đến các đề án, dự án; 95 đầu sách;

Chủ động xây dựng 107 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

Tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khẩn trương xây dựng hệ thống tài liệu học tập và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nêu trên cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên toàn quốc;

Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phương án đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch, vạch trần những thủ đoạn và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kế dân tộc.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo cũng đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Vẫn còn những hạn chế, thiếu sót

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót của công tác tuyên giáo trong năm vừa qua. 

Trong đó công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng còn chậm đổi mới, chưa kịp thời, chương trình hành động không rõ về lộ trình nên chất lượng học tập Nghị quyết còn thấp.

Tiến độ xây dựng một số đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn chậm, chất lượng chưa cao.

Công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy các cấp về một số vấn đề thực tiễn đặt ra còn thụ động, lúng túng, chưa theo kịp sự vận động và phát triển thực tiễn.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, còn thụ động, thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao.

Một số cơ quan báo chí chưa bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ. Cá biệt có những cán bộ, phóng viên thiếu trách nhiệm và nhạy cảm chính trị.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tuyên giáo

Phát huy những kết đã đạt được, và khắc phục những khó khăn hạn chế, bước sang năm 2014 đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu toàn ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo, bám sát thực tế, tăng cường tính chủ động, phân tích xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh hoàn thành có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2014.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong 30 năm đổi mới đất nước, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, văn hóa,… để đóng góp vào việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tham mưu, xây dựng các đề án trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tăng cường việc tuyên truyền đúng định hướng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong năm 2014.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương dự báo tình hình, tập hợp các luồng ý kiến trước các vấn đề, sự kiện thời sự, liên quan đến lợi ích đất nước và nhân dân quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương những kết quả quan trọng của công tác tuyên giáo trong năm 2013.

Đồng chí phân tích làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và gợi mở một số vấn đề về nhiệm vụ ngành tuyên giáo trước yêu cầu đổi mới.

Theo đó, đồng chí yêu cầu cán bộ tuyên giáo các cấp phải nâng cao phẩm chất, bản lĩnh cách mạng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Hải Phong

Bình luận của bạn đọc