Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 1
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 2
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 3
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 4
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 5
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 6
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 7
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 8
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 9
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 10
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 11
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 12
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 13
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 14
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 15
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 16
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 17
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 18
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 19
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 20
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 21
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 22
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 23
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 24
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 25
Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 1Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 2Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 3Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 4Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 5Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 6Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 7Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 8Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 9Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 10Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 11Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 12Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 13Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 14Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 15Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 16Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 17Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 18Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 19Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 20Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 21Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 22Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 23Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 24Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner ảnh 25

Tham quan mỏ muối lớn nhất châu Âu với lực lượng Wagner

GD&TĐ - Các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner đã tổ chức một chuyến tham quan mỏ muối khổng lồ ở Donbass.