Tạo dựng con người có khát vọng, cần xây dựng lớp nhà giáo có năng lực, phẩm chất và giàu khát vọng

GD&TĐ - Muốn tạo dựng được con người có khát vọng, chúng ta cần trường học đầy khát vọng; phải thông qua việc tạo dựng lớp nhà giáo có năng lực, phẩm chất và giàu khát vọng.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ điều này trong phát biểu tại Hội nghị triển khai QĐ số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” chiều 28/4.

Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ ban hành là sự tiếp nối Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Việc phê duyệt Chương trình ngay sau khi Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” kết thúc cho thấy sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Đưa nhận định trên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ về đức, trí, thể, mỹ là mục tiêu quan trọng của giáo dục Việt Nam. Trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, thế hệ trẻ càng cần được giáo dục toàn diện và phát triển nhân cách, có đạo đức, có ý thức, có trách nhiệm, có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc và trở thành những công dân Việt Nam tốt, công dân toàn cầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai rất nhiều công việc để đạt tới mục tiêu đó; và Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” là một trong các nội dung quan trọng mà Bộ đang triển khai một cách tập trung, toàn diện.

Hội nghị triển khai QĐ số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Hội nghị triển khai QĐ số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng tiếp thu và triển khai hiệu quả các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đặc biệt những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, có tính định hướng của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng cho biết sẽ phối hợp thật tốt với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong Chương trình 1895; nhằm đạt mục tiêu bồi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Theo đó, ngay sau khi Chương trình 1895 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương cùng phối hợp triển khai.

Kế hoạch  triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030" của ngành Giáo dục đã được ban hành trong tháng 2/2022 (ban hành kèm Quyết định 585/QĐ-BGDĐT).

Có nhiều việc cần triển khai, như ưu tiên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo khác trong thời gian qua; để từ góc độ thể chế tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai Chương trình. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên và nhi đồng. Tiếp tục đổi mới phương pháp pháp dạy học, nâng cao chất lượng các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn lý luận chính trị và hiệu quả hoạt động giáo dục học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn...

Nhấn mạnh điểm mới quan trọng của Kế hoạch là vấn đề khát vọng và khơi dậy khát vọng cống hiến, theo Bộ trưởng, đây là nội dung quan trọng để triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Từ phương diện chuyên môn của ngành Giáo dục-Đào tạo, Bộ trưởng nhấn mạnh việc triển khai giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng trong chính nhà trường; trong mỗi môn học, trong đó có môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị....; và trong quá trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

 Bộ trưởng đồng thời cho rằng, muốn tạo dựng được con người có khát vọng, chúng ta cần trường học đầy khát vọng; phải thông qua việc tạo dựng lớp nhà giáo có năng lực phẩm chất và giàu khát vọng.

Từ Hội nghị này, Bộ trưởng mong muốn các bộ, ban, ngành, các địa phương tiếp tục rà soát các văn bản đã triển khai giai đoạn trước để cùng điều chỉnh, bổ sung và ban hành kịp thời các chính sách, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện tốt Chương trình 1895. Đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng vào chương trình hành động của các bộ, ban, ngành, địa phương. Tiếp tục đồng hành với ngành Giáo dục thực hiện thành công mục tiêu “hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc” như Nghị quyết Đại hội 13 đã chỉ ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ