Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích
Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thíchNghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích

Nghề 'kỳ lạ' ở Thanh Hoá, trời càng nắng dân càng thích

GD&TĐ - Người dân xã Quảng Hải (Quảng Xương, Thanh Hóa) những ngày này mong trời nắng to để phơi ruốc khô bán cho được giá.