rssheader

28/11/2020

Huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Chú trọng công tác giảm nghèo

Long Anh - 22/09/2020, 12:40 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Chính sách hỗ trợ giáo dục giúp nhiều học sinh có cơ hội được tiếp tục đến trường Chính sách hỗ trợ giáo dục giúp nhiều học sinh có cơ hội được tiếp tục đến trường

Ngay sau khi có Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo mới. Đồng thời, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo, xây dựng các Kế hoạch, Chương trình giảm nghèo theo giai đoạn và từng năm.

Ngay sau khi có kết quả điều tra, rà soát  hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo của Trung ương được ban hành, ngày 22/12/2016 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Xuyên đã ban hành Nghị quyết về công tác giảm nghèo.Trong đó mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,2 - 0,5%/năm (theo chuẩn mới giai đoạn 2016 - 2020).

Ngày 22/02/2017 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện, phấn đấu đến năm 2020 tỷ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm còn dưới 2,0%. Kết quả thực hiện chương trình suốt những năm qua, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,5%.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, từ năm 2016 -2019, trên địa bàn huyện đã có 702 hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng kinh phí 37.310 triệu đồng. 927 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 48.646 triệu đồng. Hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo 632 hộ với tổng kinh phí là 34.575 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho 1.434 hộ vay vốn giải quyết việc làm với tổng kinh phí là 53.511 triệu đồng, góp phần tạo thêm thu nhập cho người lao động. Cho vay xuất khẩu lao động là 95 người với tổng kinh phí 6.578 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1/3/2014 của Thủ tướng chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2020 /QĐ- TTg ngày 15/10/2002 của Thủ trướng Chính Phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo. Từ năm 2016 đến đầu năm 2020, trên địa bàn huyện đã cấp 7.976 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo hàng năm để khám và chữa bệnh. Tổ chức khám,chữa bệnh cho 507 lượt người nghèo, kinh phí là 160.131.629 đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg  ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015  trên địa tỉnh Vĩnh Phúc (theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg  ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ): Hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3%/năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

Từ năm 2016-2019  ngân hàng chính sách xã hội đã cho: 22 hộ nghèo vay vốn để sửa chữa và làm mới nhà ở với tổng kinh phí: 550 triệu đồng. Mặt trận Tổ Quốc huyện đã huy động các nguồn lực, hỗ trợ kinh phí cho 62  hộ nghèo xây nhà ở với kinh phí 3.690 triệu đồng.

Về chính sách hỗ trợ giáo dục, an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo, từ năm 2016-2019 cấp bù học phí cho 1.646 học sinh con hộ nghèo với kinh phí 861 triệu đồng. Hỗ trợ chi phí học tập cho 2.498 học sinh con hộ nghèo với kinh phí 2.063 triệu đồng. 3.170  hộ nghèo, 540 hộ chính sách xã hội không thuộc diện hộ nghèo (sử dụng từ 50kw/h điện/tháng  được hỗ trợ tiền điện, mức 49.000 đồng/hộ/tháng (năm 2016) đến năm 2019 là mức 55.000 đồng/hộ/tháng.

Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn huyện có 119 đối tượng người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc diện hộ nghèo và 77 đối tượng người cao tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Ngoài ra, UBND huyện đã đề nghị Sở Lao động – TB&XH hỗ trợ kinh phí cho 612 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, từ năm 2016- 2019, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 9 nhà, sửa chữa 1 nhà mái ấm tình thương cho đối tượng là phụ nữ  nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng kinh phí 270 triệu đồng. Thăm tặng quà hội viên nghèo 154 xuất trị giá 59.100.000 đồng. Hỗ trợ 11 hộ gia đình phụ nữ nghèo mua bò  với kinh phí 95 triệu đồng. Hỗ trợ 45 hộ phụ nữ nghèo vay vốn quỹ tiết kiệm tín dụng với kinh phí 377.592.000 đồng. Thông qua các cấp Hội phụ nữ, thực hiện chương trình cho vay ủy thác qua  Hội phụ nữ để giải quyết cho hộ nghèo được vay vốn tạo điều kiện giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế  gia đình, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hàng năm.

Có thể khẳng định, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, của các đoàn thể đã góp phần tạo chuyển biến mạnh trong ý thức của người dân, hộ nghèo, người nghèo chủ động vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Bình Xuyên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đầu giai đoạn chuẩn nghèo mới năm 2016, toàn huyện có 950 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm tỷ lệ 2.93% . Trong đó, hộ nghèo khu vực thành thị có 322 hộ, chiếm tỷ lệ 3,2%; Hộ nghèo khu vực nông thôn có 628 hộ, chiếm 2,81% .

Đến cuối năm 2019 số hộ nghèo còn 545 hộ chiếm tỷ lệ 1,5%. Trong đó, hộ nghèo khu vực thành thị có 185 hộ, chiếm tỷ lệ 1,6%; Hộ nghèo khu vực nông thôn có 360 hộ, chiếm 1,45%.

“Đây là bài viết tuyên truyền về truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm