rssheader

24/09/2020

Sửa đổi quy định về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Hải Bình - 01/09/2020, 20:25 GMT+07 | Kết nối
Sửa đổi quy định về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Theo đó, về tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi tiêu chuẩn thứ 8 về bài báo khoa học. Cụ thể, GS phải có bài báo khoa học quy định tại các khoản 4,6,7 và điểm c khoản 9 Điều 5 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg. PGS có bài báo khoa học quy định tại các khoản 4,5,6 Điều 6 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg. Bài báo khoa học trên là bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Đối với các chuyên ngành thuộc ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh liên quan đến bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín được thay thế bằng các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh (bài báo thay thế).

Tổng số điểm của các bài báo thay thế cho mỗi bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín phải đạt 1,5 điểm trở lên và toàn bộ số điểm của các bài báo thay thế cho các bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín không được tính vào tổng số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu.

Đối với chức danh GS, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Đối với chức danh PGS, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Thay thế phụ lục I ban hành kèm Quyết định số 37 bằng phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Trong đó nêu cụ thể cách tính điểm quy đổi đối với bài báo khoa học; cách tính điểm quy đổi đối với kết quả ứng dụng khoa học công nghệ; cách tính điểm quy đổi đối với sách phục vụ đào tạo; cách tính điểm quy đổi đối với báo cáo khoa học; danh mục chuyên ngành và tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học quân sự; danh mục chuyên ngành và tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học an ninh.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 31/8/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm