rssheader

30/09/2020

Quy định tiêu chuẩn cơ sở đào tạo sư phạm giáo dục nghề nghiệp

06/08/2020, 16:50 GMT+07 | Kết nối
Quy định tiêu chuẩn cơ sở đào tạo sư phạm giáo dục nghề nghiệp

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn cơ sở đào tạo giảng viên phải có đủ giảng viên để giảng dạy, số giảng viên cơ hữu phải đảm bảo giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy phải có trình độ thạc sĩ trở lên, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc tương đương và có ít nhất 5 năm liên tục trực tiếp giảng dạy trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học trở lên.

Có tối thiểu 30% giảng viên cơ hữu trở lên có chuyên môn đào tạo về sư phạm hoặc giáo dục học hoặc quản lý giáo dục.

Thông tư quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hằng năm, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định.

Hướng dẫn các nhà giáo được cử đi bồi dưỡng xây dựng kế hoạch, đề cương và báo cáo kết quả thực hiện. Phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo.

Cử và tạo điều kiện thuận lợi để nhà giáo tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền tổ chức.

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có trách nhiệm: Xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng bồi dưỡng; cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho từng đối tượng tham gia bồi dưỡng, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Quyết định danh sách học viên nhập học; quản lý quá trình học tập, đánh giá kết quả học tập và công nhận kết quả học tập của học viên. Thu, quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng; cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm