rssheader

03/12/2020

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Hải Bình - 22/11/2019, 07:12 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Tuy nhiên, đến nay Bộ GD&ĐT vẫn chưa tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục làm cơ sở để các địa phương nghiên cứu, thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết:

Về dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập: Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập trình Chính phủ.

Chính phủ đã tổ chức lấy phiếu ý kiến các thành viên Chính phủ 2 lần (lần 1 vào năm 2017 nhưng chưa thông qua do cần phải điều chỉnh lại một số nội dung theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lần 2 vào năm 2018 được các thành viên Chính phủ bỏ phiếu thông qua Nghị định).

Bộ GD&ĐT đã có Báo cáo số 1100/BC-BGDĐT ngày 5/12/2018 giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định; Báo cáo số 601/BC-BGDĐT ngày 15/7/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3256/VPCP-KGVX ngày 23/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất mô hình đầu tư, tổ chức quản lý cơ sở giáo dục công lập.

Ngày 22/7/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 252/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó chỉ đạo các bộ, ngành “không ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ về tài chính, tổ chức, bộ máy, biên chế và vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập riêng trong từng lĩnh vực”.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP theo hướng đề xuất các nội dung đặc thù về tự chủ tài chính, tổ chức, bộ máy và biên chế của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Đối với các nội dung tự chủ về chuyên môn, học thuật, Bộ GD&ĐT quy định trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (dự kiến ban hành trong năm 2019).

Về tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông: Bộ GD&ĐT đang dự thảo Nghị định quy định việc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và lấy ý kiến góp ý của các cơ sở giáo dục để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm