rssheader

20/06/2021

Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Minh Phong - 26/08/2020, 09:52 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Chủ trì Hội thảo khoa học có các đồng chí: GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; ThS. Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; GS.TS. Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục.

Tham dự Hội thảo có đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, hoạt động thực tiễn đến từ các cơ quan giáo dục, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên cả nước.

Các đồng chí chủ trì hội thảo

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm sâu sắc, toàn diện

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Chí Thành – Quyền Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh:  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm sâu sắc, toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Trong hệ thống tư tưởng của Người, vấn đề giáo dục, quản lý giáo dục được đề cập sâu sắc và có giá trị thực tiễn lâu bền. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Người căn dặn, Đảng cần phải chăm lo cho thế hệ trẻ, “đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”” .

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo cho công tác giáo dục, xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”; thực hiện “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục”; triển khai “giáo dục cho mọi người”, “cả nước thành một xã hội học tập” v.v..

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong 13 định hướng phát triển lớn để hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông Phạm Chí Thành phát biểu khai mạc hội thảo

Theo ông Phạm Chí Thành, hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra nhiều thời cơ và cả những thách thức cho đất nước nói chung và cho ngành Giáo dục nói riêng.

Điều này đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo là động lực lớn để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục vào thực tiễn tổ chức, xây dựng nền giáo dục Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa vừa cấp thiết vừa lâu dài.

Giáo dục là một lĩnh vực tiêu biểu

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục cho biết, đã có hơn 100 bài viết gửi về Ban tổ chức Hội thảo. Ban tổ chức đã lựa chọn được hơn 70 bài viết có chất lượng để in trong Kỷ yếu hội thảo.

Các tác giả là các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, nghiên cứu, cán bộ giảng dạy ở nhiều cơ quan, đơn vị học viện, nhà trường. Mỗi bài viết nghiên cứu về một vấn đề khác nhau dưới các góc độ khác nhau, nhưng tựu trung lại là các vấn đề nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục và việc vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn công tác quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay.

GS.TS Phạm Quang Trung phát biểu đề dẫn hội thảo

GS Phạm Quang Trung cho biết: Hội thảo chia thành hai phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục – Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

PGS.TS Lý Việt Quang – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) có tham luận: “Tư tưởng sáng tạo và đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - nền tảng tư tưởng để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay”.

Bài tham luận nhấn mạnh: Đặc điểm nổi bật trong quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam là Người luôn sáng tạo và đổi mới trên cơ sở nắm vững phương pháp luận duy vật biện chứng và tình hình thực tiễn thế giới; dân tộc.

Tư tưởng sáng tạo và đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện thông qua các hoạt động cụ thể của Người trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó, giáo dục là một lĩnh vực tiêu biểu. Tư tưởng sáng tạo và đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; đặc biệt là đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Sự nghiệp giáo dục là của toàn Đảng, toàn dân, là quốc sách hàng đầu. Ảnh minh họa/internet

Theo TS Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, nghiên cứu những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho ngành Giáo dục từ tháng 9/1945 đến ngày 15/10/1968 có thể thấy, tư tưởng của Người về quản lý giáo dục được thể hiện ở một số nội dung như:

Chính sách và kế hoạch giáo dục - đào tạo gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước trong từng thời kỳ. Nội dung và các phương pháp giáo dục phải xuất phát từ người học, phải căn cứ vào đặc điểm, nhu cầu của người học và các điều kiện cơ bản của nhà trường.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, các cấp, các ngành cần hết sức coi trọng vai trò của người thầy giáo trong sự nghiệp giáo dục. Sự nghiệp giáo dục là của toàn Đảng, toàn dân, là quốc sách hàng đầu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm