rssheader

27/09/2021

Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020

21/04/2020, 16:06 GMT+07 | Kết nối
Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020

Theo đó, để triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020, Thường trực HĐGS nhà nước đề nghị các ĐH, trường ĐH, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; đề nghị các HĐGS ngành, liên ngành năm 2019 giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2020.

Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; quy định tại Điều 3, Điều 14 và các mẫu phụ lục của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGS nhà nước, HĐGS ngành, liên ngành và HĐGS cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, mỗi cơ sở giáo dục ĐH giới thiệu tối đa 3 ứng viên cho một HĐGS ngành, liên ngành năm 2020;

Các HĐGS ngành, liên ngành giới thiệu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên HĐGS ngành, liên ngành năm 2019, mỗi cơ sở giáo dục ĐH tham gia không quá 3 người.

Danh sách các ứng viên được giới thiệu và lý lịch khoa học của ứng viên cần được gửi về Văn phòng HĐGS nhà nước trước ngày 5/5/2020 (với cơ sở giáo dục ĐH), trước 19/5/2020 với các HĐGS ngành, liên ngành.

Để cập nhật cơ sở dữ liệu và phục vụ cho việc thành lập các HĐGS ngành, liên ngành năm 2020, HĐGS nhà nước cũng có văn bản đề nghị thủ trưởng các ĐH, trường ĐH, học viện, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ và các viện, bệnh viện tuyến trung ương tham gia đào tạo khối sức khỏe báo cáo thống kê danh sách các giáo sư, phó giáo sư là cán bộ cơ hữu làm việc tại đơn vị.

Báo cáo thống kê của đơn vị gửi về Văn phòng HĐGS nhà nước trước ngày 12/5/2020.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm