Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư các cấp

Hải Bình - 30/03/2020, 20:02 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo Quy chế, thành viên các HĐGS là giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục ĐH; cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục ĐH nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 17, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Thành viên HĐGS không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định, hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền thành lập HĐGS quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của HĐGS cơ sở tại cơ sở giáo dục ĐH thành lập Hội đồng.

Thanh tra Bộ GD&ĐT chủ trì, phồi hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT thanh tra, kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các HĐGS, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của HĐGS nhà nước với các nội dung: nhiệm vụ, quyền hạn của HĐGS nhà nước; cơ cấu tổ chức và trình tự bổ nhiệm ủy viên HĐGS nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐGS nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐGS nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐGS nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐGS nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên HĐGS nhà nước;

Quy định về tổ chức, hoạt động của HĐGS ngành với các nội dung: nhiệm vụ, quyền hạn của HĐGS ngành; cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên HĐGS ngành; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐGS ngành; nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐGS ngành; nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký HĐGS ngành; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên HĐGS ngành;

Quy định về tổ chức, hoạt động của HĐGS cơ sở với các nội dung: nhiệm vụ, quyền hạn của HĐGS cơ sở; cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên HĐGS cơ sở; điều kiện thành lập HĐGS cơ sở; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐGS cơ sở; nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐGS cơ sở; nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký HĐGS cơ sở; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên HĐGS cơ sở.

Ban hành kèm Thông tư là phụ lục: Danh sách ứng viên tham gia HĐGS; Lý lịch khoa học (dành cho ứng viên/thành viên các HĐGS).

Thông tư này thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGS ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm