Kế toán trường học có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng?

GD&TĐ - Hỏi: Chúng tôi là những kế toán của trường mầm non, tiểu học và THCS công lập. Theo quy định mới của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thì chúng tôi có được biểm nhiệm làm kế toán trưởng hay không? – Nguyễn Hoàng Yến tỉnh Ninh Bình (nghoangyen@***gmail.com).
Kế toán trường học có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng?

* Trả lời:

Ngày 15/11/2013, liên bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban thành Thông tư liên tịch số: 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễm nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Theo Điểm L, Khoản 1 Điều 2 của Thông tư trên, đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch này bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trong đó có đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí;

Còn tại Điều 3 của Thông tư này hướng dẫn: Đơn vị kế toán là các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán.

Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là những người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở là "đơn vị kế toán" theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV nêu trên thì được bổ nhiệm kế toán trưởng.

Về tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm kế toán trưởng được hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư trên như sau:

Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

Về thời gian công tác thực tế làm kế toán:

Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.

Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên.

Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành. Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

ThS Nguyễn Trọng Minh - Giám đốc Công ty CP Công nghệ GRAC giới thiệu về công nghệ tại hội thảo.

Quản lý rác thải bằng công nghệ số

GD&TĐ - Thay vì quản lý và thu gom rác cách truyền thống, có thể ứng dụng CN 4.0 xây dựng mạng lưới quản lý và thanh toán online bằng phần mềm Grac.