Hội thảo khoa học quốc gia 'Văn hóa Việt Nam - Cội nguồn và động lực phát triển'

0:00 / 0:00
0:00
Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Văn hóa Việt Nam - Cội nguồn và động lực phát triển" sẽ diễn ra vào ngày 27/2.

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Văn hóa Việt Nam - Cội nguồn và động lực phát triển" nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Với 60 tham luận, hội thảo đề cập đến 2 nội dung gồm: Nhìn lại và khẳng định giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam (trong đó nhận diện và làm rõ các giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam, phân tích quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử) và Dân tộc, đại chúng, khoa học - động lực phát triển văn hóa theo hướng bền vững (phân tích và làm rõ các yêu cầu phát triển văn hóa theo hướng bền vững trong bối cảnh hiện nay; phân tích và đánh giá khả năng vận dụng các nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa của Đề cương vào thực tiễn phát triển văn hóa Việt Nam...).

Hội thảo khoa học quốc gia 'Văn hóa Việt Nam - Cội nguồn và động lực phát triển' ảnh 1
Theo TTXVN