rssheader

26/11/2020

Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp thu hút?

13/05/2020, 14:31 GMT+07 | Bạn đọc
Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp thu hút?

Xin hỏi cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng khó như thế nào. Tôi đang nghỉ thai sản thì có được hưởng phụ cấp thu hút hay không? Hồ Thị Phương Dung (phuongdunght***@gmail.com)

* Trả lời: Theo Điều 13 Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ quy định: Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn), bao gồm: Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Thời gian làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu.

Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

* Tính theo tháng: Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng; trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính.

Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề.

* Tính theo năm: Dưới 3 tháng thì không tính. Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác. Trên 6 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Điểm c Khoản 3 Điều này quy định: Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội sẽ không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP.

Theo thư bạn viết, bạn đang nghỉ chế độ thai sản và được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Căn cứ vào quy định nêu trên, thời gian này, bạn không được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm