rssheader

27/09/2020

Lồng ghép giảng dạy chính khóa về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Lập Phương - 28/02/2019, 17:00 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm trong công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, tội phạm mua bán người.

Nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra công tác đấu tranh, ngăn chặn, góp phần làm giảm dần các loại tội phạm. Huy động sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, lồng ghép giảng dạy chính khóa (thông qua môn Giáo dục công dân, Giáo dục Quốc phòng - An ninh), giáo dục thông qua hoạt động ngoại khóa các vấn đề về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học và của địa phương.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý các đơn vị tăng cường công tác quản lý học sinh, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, cung cấp kiến thức phòng chống xâm hại, bạo lực cho các em.

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong trường học, gia đình và nơi công cộng; đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phòng chống bạo lực học đường, ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, mua bán người.

Hàng năm, các đơn vị thực hiện ký kết với công an địa phương, thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh trật tự trường học, tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra tại các đơn vị trường học, sơ kết, tổng kết công tác phòng chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người vào dịp sơ kết, tổng kết năm học tại các đơn vị.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm