Giải thưởng Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh 2009

Giải thưởng Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh 2009
Lễ trao giải Phan Châu Tring năm 2008
Lễ trao giải Phan Châu Trinh năm 2008

Theo Quy chế mới, năm 2009 Quỹ sẽ có bốn giải thưởng là Giải thưởng “Giáo dục Quốc tế” (trước đây gọi là giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế”), giải “Việt Nam học”, giải “Nghiên cứu” và giải “Dịch thuật”. Giải thưởng “Việt Nam học” dành cho những người nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam. Giải thưởng “Nghiên cứu” dành cho các nhà nghiên cứu Việt Nam trong các lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn. Giải thưởng “Giáo dục Quốc tế” nhằm biểu dương, khuyến khích và quảng bá các dịch phẩm xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, có tác dụng lớn đối với sự nghiệp phát triển nền giáo dục chất lượng cao của Việt Nam. Giải “Dịch thuật” sẽ được trao cho bản dịch xuất sắc một tác phẩm Tinh hoa của tri thức nhân loại.

Giải thưởng “Giáo dục Quốc tế” do Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và Khoa Quốc tế - ĐHQGHN đồng tổ chức. Giải “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế” thứ I được trao năm  cho ông Bùi Văn Nam Sơn với bản dịch tác phẩm “Phê phán lý tính thuần tuý” của Immanuel Kant. Giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế” lần thứ II được trao cho haii bản dịch là “Dân chủ và giáo dục” của Phạm Anh Tuấn và “Émile hay là về giáo dục” của nhóm dịch giả Lê Hồng Sâm - Trần Quốc Dương.

  Giải  “Việt Nam học” lần thứ I (do trường PACE tài trợ), được trao cho hai nhà nghiên cứu là David G. Marr (người Australia) và nhà nghiên cứu Yumio Sakurai (người Nhật Bản).

  Giải  “Nghiên cứu” lần thứ I (do SaigonMedia tài trợ) được trao cho ông Nguyễn Đình Đầu, người có công rất lớn trong việc nghiên cứu về địa bạ và bản đồ.

   Các giải thưởng của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh  được công bố trong tháng 2 hàng năm. Việc trao giải được tổ chức vào ngày 24/03 (ngày mất của Phan Châu Trinh).

   Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh là một tổ chức Phi chính phủ, hoạt động theo nguyên tắc bất vụ lợi. Quỹ kêu gọi sự hợp tác về trí tuệ cũng như sự tài trợ vật chất từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì sự nghiệp canh tân văn hóa Việt Nam. Các chương trình hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao tri thức của dân tộc Việt Nam, góp phần hiện đại hoá đất nước, đưa dân tộc Việt Nam hoà nhập vào dòng chảy văn minh và tiến bộ của nhân loại.

Giám đốc Ngô  Tự Lập