Gần 1.500 hiệu trưởng, hiệu phó THCS đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng mô-đun 5

GD&TĐ - 1500 hiệu trưởng, hiệu phó cốt cán cấp THCS đã hoàn thành khoá tập huấn, bồi dưỡng mô-đun 5 “Quản trị chất lượng giáo dục trường THCS”. Trong đó, gần 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.
Khoá tập huấn, bồi dưỡng kết hợp giữa  trực tuyến và trực tiếp
Khoá tập huấn, bồi dưỡng kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp
Tài liệu của mô-đun được biên soạn dành cho hai đối tượng là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng giúp báo cáo viên và học viên sử dụng một cách thuận tiện, hiệu quả. Trong quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập…

Đây là mô-đun bồi dưỡng tiếp nối sau các mô-đun về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THCS”, “Quản trị nhân sự trong trường THCS”, “Quản trị tài chính trong trường THCS” và “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường THCS” nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

PGS.TS Trần Hữu Hoan – Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục - ghi nhận: Sau khi hoàn thành mô-đun, học viên hiểu được các vấn đề cơ bản của quản trị chất lượng giáo dục trường THCS; phân tích được các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS và vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS;

Mô tả được quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS; Đánh giá được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường THCS; lập được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường THCS.

Ngoài ra, các học viên tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá, tham gia đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng giáo dục trường THCS để phát triển bền vững nhà trường; Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị chất lượng giáo dục trường THCS.

Trong các mô-đun về quản trị trường THCS, mô-đun 5 có vị trí quan trọng. Chất lượng giáo dục làm nên uy tín, thương hiệu của một nhà trường nói chung, trường THCS nói riêng.

Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của trường THCS bao gồm: chất lượng của hoạt động dạy học, giáo dục; chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chất lượng của các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh…

Khóa bồi dưỡng mô-đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường THCS” tập trung vào những vấn đề cơ bản, chủ yếu của quản trị chất lượng giáo dục trong trường THCS nói chung và quản trị chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng.

Các nội dung của mô-đun được xây dựng vừa dựa trên tiếp cận về quản trị chất lượng giáo dục, vừa dựa trên tiếp cận về hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý. Các cách tiếp cận này không chỉ mang tính hiện đại mà còn phù hợp với bối cảnh thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở nước ta hiện nay.

Mục tiêu chung của mô-đun nhằm hướng dẫn cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trường THCS thực hiện quản trị chất lượng giáo dục.

Mô-đun được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng trực tiếp, trong đó có 7 ngày tự học online qua hệ thống LMS trước khi tập huấn trực tiếp; 2 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp nhằm tăng cường sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng hoạt động trải nghiệm và thực hành nhằm tạo ra các sản phẩm cụ thể theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng, sau đó học viên có 7 ngày để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài tập này trên hệ thống học tập trực tuyến.

Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.