Đồng Nai: Tiếp tục các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đổi mới GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Nai ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch 13200/KH-UBND của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó phân công cụ thể các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp quản lý của các cấp, các ngành trong việc thực hiện đối mới căn bản, toàn diện GD&ĐT;

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh;

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở; xây dựng xã hội học tập;

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới;

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo;

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Các Phòng chức năng Sở, Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục và đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của ngành, của đơn vị để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác tham mun lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp quản lý trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc.

Trong đó, cần xác định rõ mục tiêu, nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án ưu tiên của tỉnh, của huyện, thành phố về giáo dục và đào tạo đang triển khai thực hiện trên địa bàn.