Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Minh Phong - 14/06/2018, 06:15 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Đó là một trong những quy định được nêu trong dự thảo Thông tư “Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học công lập” vừa được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn xác định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thông tư này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học, học viện, trường đại học.

Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm căn cứ vào các quy định tại thông tư này để áp dụng thực hiện. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ sở giáo dục đại học công lập không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư này thì thực hiện danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục đại học công lập, dự thảo thông tư nêu rõ: Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý viên chức và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện theo nguyên tắc xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 3 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Gắn vị trí việc làm với chức danh lãnh đạo, quản lý điều hành và chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với cơ cấu tổ chức, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Việc xác định vị trí việc làm quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Thông tư này căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc để bố trí theo hình thức tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động và kiêm nhiệm.

Theo dự thảo Thông tư, định mức số lượng người làm việc được quy định như sau: Vị trí việc làm cấp trưởng gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: mỗi vị trí có 01 người.

Vị trí việc làm cấp phó gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành bao gồm: Mỗi cơ sở giáo dục đại học công lập có không quá 03 cấp phó của người đứng đầu. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Phân hiệu của trường đại học có tối đa 02 phó giám đốc phân hiệu phù hợp với yêu cầu hoạt động của phân hiệu.

Mỗi khoa có không quá 2 phó trưởng khoa để giúp trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Đối với khoa được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và có quy mô trên 500 sinh viên chính quy thì có thể bổ sung 1 hoặc 2 phó trưởng khoa, nhưng phải được sự đồng ý của hội đồng trường.

Mỗi phòng chức năng và tương đương của cơ sở giáo dục đại học công lập có không quá 3 cấp phó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập, được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.

>>>> XEM CHI TIẾT DỰ THẢO THÔNG TƯ TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm