Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chế độ tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

- 19/05/2020, 13:23 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Tôi cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 5 năm qua, năm nay đã là năm thứ 6. Nay tôi muốn trở lại làm giáo viên có được không? (thutrang***86@gmail.com)

* Trả lời: Theo Điều 25 Mục I Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”, quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Điều 5 Thông tư số: 27/2017/TT-BGDĐT ngày 8/11/2017 của Bộ GD&ĐT “Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập”, có nêu: Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 5 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng ra quyết định thôi cử đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn hoàn toàn đủ điều kiện để trở lại làm giáo viên theo đúng vị trí được tuyển dụng. Bạn có thể đề xuất nguyện vọng của mình với Ban giám hiệu để được giải quyết thỏa đáng. GD&TĐ

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm