Bến Tre chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng trong trường học

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó nhấn mạnh, phải xem công tác giáo dục lí tưởng, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh là nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của tất cả cán bộ, giáo viên của trường.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường- xã hội trong công tác giáo dục toàn diện học sinh, ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm về tác phong, đạo đức, lười học, vi phạm an toàn giao thông.... Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự xung quanh trường học, định kì tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm.

Chỉ đạo giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, vận động giáo viên làm đồ dùng dạy học. Giáo viên môn Giáo dục công dân chú trọng, tích hợp các nội dụng kĩ năng sống, đạo đức, pháp luật theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Ban Giám hiệu quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân; phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của thầy, cô giáo, nhất là giáo viên chủ nhiệm trong quản lý, theo dõi, nắm bắt tư tưởng học sinh để có biện pháp giáo dục kịp thời, hiệu quả.

Đặc biệt quan tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biêu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện xây dựng chuẩn mực đạo đức ở đơn vị; cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, giáo viên; đưa việc rèn luyện vào buổi sinh hoạt tổ bộ môn, họp hội đồng sư phạm; quan tâm bình xét tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác…