Ban hành mới quy định lựa chọn SGK trong trường phổ thông

GD&TĐ - Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, thay thế Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT. Điểm mới căn bản của Thông tư này là lựa chọn SGK thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Giáo dục 2019, không còn là cơ sở GDPT.
Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

UBND cấp tỉnh quyết định chọn SGK

Theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT, Hội đồng lựa chọn SGK (Hội đồng) do UBND cấp tỉnh thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn SGK.

Mỗi môn học của một cấp học thành lập 1 Hội đồng. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người; trong đó có ít nhất 2/3 số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó.

Hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn SGK theo quy định tại Thông tư này và các tiêu chí lựa chọn SGK do UBND cấp tỉnh quy định; đề xuất danh mục SGK để sử dụng trong cơ sở GDPT với UBND cấp tỉnh; báo cáo UBND cấp tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến đề xuất lựa chọn SGK của các cơ sở GDPT.

Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc sở GD&ĐT, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của sở GD&ĐT.

Thư ký Hội đồng là chuyên viên phòng chuyên môn của sở GD&ĐT hoặc chuyên viên phòng GD&ĐT, hoặc lãnh đạo cơ sở GDPT theo cấp học.

Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn của sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT; lãnh đạo, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên cơ sở GDPT thuộc các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh. Đối với ủy viên là giáo viên phải có ít nhất 5 năm giảng dạy tại các cơ sở GDPT.

Người đã tham gia biên soạn, chỉ đạo biên soạn, thẩm định, xuất bản, in SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt không được tham gia Hội đồng.

Trường đề xuất, Hội đồng tổ chức lựa chọn SGK

Bước đầu tiên trong quy trình lựa chọn SGK là cơ sở GDPT đề xuất lựa chọn SGK.

Cụ thể, tổ chuyên môn của cơ sở GDPT tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 1 SGK cho mỗi môn học; báo cáo người đứng đầu cơ sở GDPT danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn.

Cơ sở GDPT tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất. Lựa chọn 1 SGK cho mỗi môn học. Báo cáo về sở GD&ĐT (đối với cấp THPT), phòng GD&ĐT (đối với cấp tiểu học, THCS) danh mục SGK do cơ sở GDPT đề xuất lựa chọn.

Phòng GD&ĐT tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT danh mục SGK được các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn. Sở GD&ĐT tổng hợp, chuyển giao cho Hội đồng danh mục SGK được các cơ sở GDPT đề xuất lựa chọn.

Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét, đánh giá SGK theo các tiêu chí lựa chọn trong thời gian ít nhất là 7 ngày trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng.

Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các cơ sở GDPT đề xuất. Bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi môn học.

SGK được lựa chọn phải đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp môn học không có SGK nào đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 1 SGK cho mỗi môn học đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn.

Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn SGK thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng dự họp, chuyển giao cho Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Căn cứ vào kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng do sở GD&ĐT trình, UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục SGK để sử dụng trong cơ sở GDPT tại địa phương.

UBND cấp tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục SGK được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở GDPT tại địa phương; chỉ đạo sở GD&ĐT thông báo danh mục SGK được phê duyệt đến các cơ sở GDPT tại địa phương chậm nhất 5 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2020.

Nguyên tắc lựa chọn SGK: Lựa chọn SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở GDPT. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn một hoặc một số SGK. Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Tiêu chí lựa chọn SGK: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở GDPT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ