rssheader

26/09/2020

Chiêm ngưỡng hiện vật văn học, nghệ thuật trong kháng chiến

Hải Bình - 08/06/2018, 08:08 GMT+07 | Văn hóa
Các văn nghệ sĩ trong kháng chiến chống Pháp ở Thái Nguyên Từ trái qua phải nhà thơ Nguyễn Đình Thi, Thế Lữ, Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân Các văn nghệ sĩ trong kháng chiến chống Pháp ở Thái Nguyên Từ trái qua phải nhà thơ Nguyễn Đình Thi, Thế Lữ, Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân

Với gần 200 hình ảnh, hiện vật, hình ảnh, bản trích, bản viết đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Văn học Việt Nam được trưng bày thành hai phần:

Phần thứ nhất, Đề cương về văn hóa Việt Nam và đường lối văn hóa của Đảng: Giới thiệu ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943), những nhận xét, đánh giá của học giả, nhà văn hóa, văn nghệ sỹ; một số văn kiện của Đảng nói về văn hóa văn nghệ.

Tạp chí Tiên Phong Cơ quan vận động Văn hóa Mới thuộc Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam xuất bản, số 1 ra ngày 10-11-1945 đăng toàn văn Đề cương về văn hóa Việt Nam  

Một số hiện vật tiêu biểu của phần này là Bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh soạn thảo được Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua tháng 2-1943; tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trang văn xuôi có ghi chép những suy nghĩ của Người về xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới; Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng...

 Các nhạc sĩ đang biểu diễn trong thời kỳ kháng chiến chông Pháp

Phần thứ hai: Văn học- Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954. “Đề cương về văn hoá Việt Nam” đã chắp cánh cho các hoạt động sáng tạo của các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ ngày càng phong phú và sắc bén, họ luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, phản ánh sắc sảo, sinh động đời sống thực tiễn đấu tranh của quân - dân, kịp thời động viên, cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua tăng gia sản xuất, giết giặc lập công, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Phần này tiêu biểu là nhóm hiện vật những kỷ vật của các văn nghệ sĩ; Sưu tập hiện vật về các tác phẩm văn học của các tác giả (Tú Mỡ, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi…); Nhóm tranh cổ động và những bản nhạc thời kì kháng chiến...

Một cuộc họp của văn nghệ sĩ ở Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp 

Trưng bày sẽ giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn giá trị soi đường, tác dụng định hướng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” những cống hiến của các văn nghệ sĩ lớp đầu tiên đã tiếp nhận những nội dung, tư tưởng của Đề cương; qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Trưng bày dự kiến đến hết tháng 9 năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm