Tuyên Quang: Ban hành tiêu chí chọn sách giáo khoa

Tuyên Quang: Ban hành tiêu chí chọn sách giáo khoa

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiêu chí theo quy định và theo đúng Thông tư số: 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành.

Dưới đây là 4 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang:

Tuyên Quang: Ban hành tiêu chí chọn sách giáo khoa ảnh 1
Tuyên Quang: Ban hành tiêu chí chọn sách giáo khoa ảnh 2
Tuyên Quang: Ban hành tiêu chí chọn sách giáo khoa ảnh 3
Tuyên Quang: Ban hành tiêu chí chọn sách giáo khoa ảnh 4

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ