rssheader

06/03/2021

Trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên thuộc Bộ GD&ĐT

Xuân Phú - 16/08/2019, 16:02 GMT+07 | Thời sự
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 45 năm tuổi đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 45 năm tuổi đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Hội nghị diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, bao gồm Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác. 

Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao huy chương 45 năm, 30 năm cho đảng viên tại Hội nghị 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các cán bộ, đảng viên của Bộ GD&ĐT tập trung nghiên cứu, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, kết luận và các quy định, trong đó chú trọng tới những nội dung của Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tế.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 45 năm tuổi đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT. Đảng bộ Bộ GD&ĐT cũng đã tặng thưởng cho các đảng viên nhận danh hiệu 30 năm và 45 năm tuổi đảng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm