rssheader

14/06/2021

Phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài

Hiền Anh - 20/09/2017, 07:37 GMT+07 | Thời sự
GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Lễ Lý kết. GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Lễ Lý kết.

Tới dự lễ ký kết có GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghị quyết số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" và Quyết định số 181/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"; nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam (Hội Khuyến học) và Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên) trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020".

Từ đó, tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học và Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra;

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy các tổ chức, lực lượng xã hội đẩy mạnh khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT theo Chỉ thị 11-CT/TW và thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam ngày 10/1/2017.

 

Phát biểu tại Lễ Ký kết, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ: Công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của chúng ta đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm thể hiện ở Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Trước hết để làm tốt theo tư tưởng chính của Chỉ thị 11 thì việc xây dựng xã hội Việt Nam thành XHHT là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đây là mục tiêu để chấn hưng và phát triển nền Giáo dục của Việt Nam.

Thứ hai, tư tưởng xuyên suốt của chỉ thị là xây dựng xã hội của chúng ta thành XHHT và học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ ba là chúng ta phải xây dựng các mô hình đó là: xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và đơn vị học tập. Trong đó có nêu rất rõ: tất cả các tổ chính chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị... phải có kế hoạch để triển khai Chỉ thị 11, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT;

Thứ tư là phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, nhất là thế hệ trẻ. Bộ Chính trị cũng nêu rất rõ rằng, tất cả các cơ quan, ban ngành phải phối hợp thật tốt, nhanh và phối hợp Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam với nhiệm vụ chung: Nòng cốt trong việc liên kết và phối hợp.

Cùng phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cho biết: Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp: Trung ương Đoàn TNCS đã tập trung chỉ đạo các cấp Bộ, Đoàn tiếp tục rèn luyện, nâng cao ý thức, tri thức của mình vào từng quá trình học tập công tác đã thu lại những kết quả tích cực trong thời gian vừa qua và kể cả các hoạt động khuyến tài.

Các hoạt động hỗ trợ về học tập cho các bạn thanh niên thông qua các quỹ học bổng, thông qua các chương trình, các sân chơi học thuật, các câu lạc bội, nhóm học thuật... Và kể các các hoạt động giúp cho các bạn cán bộ công chức trẻ, các bạn thanh niên công nhân tiếp tục học tập.

Đồng thời hỗ trợ, trang bị thêm kiến thức, kể cả các kiến thức xã hội hoặc những kiến thức các bạn ấy cần thiết cho việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ của mình.

Đây là việc mà Trung ương Đoàn rất khuyến khích, đề nghị các cơ sở Đoàn phải có những giải pháp và xác định các tiêu chí, đánh giá hàng năm của cán bộ công nhân viên chức ở các cơ sở Đoàn, Hội. Và đặc biệt là trong các giải thưởng mà Đoàn xây dựng cho các nhóm đối tượng như: Sinh viên 5 tối; Học sinh 3 rèn luyện... dành cho các khối trường hay các khối cán bộ công chức...

Trên tinh thần Ký kết 5 nhóm nội dung Trung ương Đoàn thấy những nội dung này vô cùng thiết thực và rất gần với nhiệm vụ của các tổ chức Đoàn khác nhau trong việc tập hợp, phát huy và chăm lo công tác thanh niên.

Nội dung phối hợp

1.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên các phương tiện truyền thông của Đoàn thanh niên (Báo, đài, Website...). Hội Khuyến học Việt Nam có trách nhiệm cung cấp các tài liệu về khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT để Đoàn làm tốt nhiệm vụ trên.

Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng XHHT trong thanh thiếu nhi và các hoạt động của đoàn Thanh niên tổ chức thông qua mạng lưới Hội Khuyến học các cấp, các phương tiện truyền thông của Hội gắn với phương tiện truyền thông của Hội Khuyến học Việt Nam.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh động viên đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" tại nơi mình cư trú và công tác, góp phần phát triển hội viên Hội Khuyến học và các tổ chức Hội Khuyến học cơ sở.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm động viên khuyến khích thanh thiếu nhi học tập suốt đừi góp phần xây dựng XHHT, tạo nguồn nhân lực cao cho đất nước.

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với việc trao các giải thưởng, danh hiệu trong thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực hàng năm với việc phát hiện, tôn vinh gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi tự học thành tài. Phát hiện những thanh niên tự học thành tài đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam xét tôn vịnh "Nhân tài khuyến học" trao thưởng hàng năm.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp vứi Hội khuyến học Việt Nam nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí "Đơn vị học tập" phù hợp với cơ quan chuyên trách đoàn các cấp; nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tạo môi trường khuyến khích cán bộ trong cơ quan và con em cán bộ trong cơ quan Trung ương Đoàn không ngừng học tập.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm