rssheader

22/10/2020

Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục

Vân Anh - 26/07/2019, 17:34 GMT+07 | Thời sự
Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch số 588/KH-BGDĐT về phòng, chống BLHĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019

Mục đích của kế hoạch nhằm xác định các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống BLHĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao bảo đảm nghiêm túc, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Phân công trách nhiệm cụ thể đến các đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp quản lý giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác phòng, chống BLHĐ.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm:  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống BLHĐ. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống BLHĐ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động về công tác phòng, chống BLHĐ.

Hoàn thiện thể chế triển khai công tác phòng, chống BLHĐ. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống BLHĐ tại cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên xây dựng tài liệu, hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục; phối hợp tổ chức tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục.

Thanh tra Bộ hướng dẫn các địa phương công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát triển khai các nội dung của kế hoạch. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao.

Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị phối hợp truyền thông về các tấm gương, cách làm hay ở cơ sở trong công tác phòng chống bạc lực học đường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm