rssheader

21/10/2020

Đề xuất đóng bảo hiểm bắt buộc về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Anh Quang - 08/08/2019, 19:06 GMT+07 | Thời sự
Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghiệp nghiệp được xem là giải pháp cần thiết cho người lao động (ảnh nguồn ILO) Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghiệp nghiệp được xem là giải pháp cần thiết cho người lao động (ảnh nguồn ILO)

Khoản 1, điều 3 của dự thảo Nghị định quy định: Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động và do người sử dụng lao động đóng. Đối với người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

Tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp căn cứ vào mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội mức tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp căn cứ vào mức lương cơ sở.

Khoản 2: Người sử dụng lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (hành chính sự nghiệp) hằng tháng đóng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Khoản 3: Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 0,7% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này.

Khoản 4: Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 0,5% trên quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác và đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định;  Không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng; Giảm 50% tần suất tai nạn lao động… 75% tần suất tai nạn lao động…

Khoản 5: Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 0,3% trên quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề…;Không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng; Giảm 75% tần suất tai nạn lao động,…

Khoản 6: Người sử dụng lao động quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này hằng tháng đóng 1% trên quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nếu bị phát hiện khai báo gian dối, làm giả hồ sơ đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 7 Điều 11 Nghị định này.

Các khoản 7 và 8 quy định về chứng nhận và tổ chức cấp chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại Khoản 2,3,4,5 và 6 Điều 3 Nghị định này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại khoản 1 Điều này từ ngày 1/1/2025.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm