Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục

GD&TĐ -  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của xã hội nói chung và giáo dục đào tạo nói riêng.