rssheader

25/02/2021

Điểm tựa niềm tin

Yên Khánh - 25/01/2021, 06:55 GMT+07 | Suy ngẫm
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Những ngày này, không chỉ cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong nước mà cả kiều bào ta ở nước ngoài cũng đều hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm và 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại mỗi đại hội, Đảng đều đưa ra những quyết định quan trọng, mang tính chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Sau mỗi đại hội, đất nước ta đều có những biến chuyển tích cực, sâu sắc, toàn diện hơn, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Thực tế, trải qua gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Uy tín và vị thế Việt Nam  trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Và kết quả, như đánh giá trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng là “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chưa có tiền lệ, khi cả thế giới đang cùng phải đối mặt với thách thức chung, tác động sâu sắc về mọi mặt của đại dịch Covid-19.

Ngoài những nguy cơ, thách thức nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng con người, dịch bệnh đặt ra “phép thử” lớn đối với khả năng lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là phép thử đối với lòng tin của nhân dân vào Đảng, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm của hệ thống chính trị, tính tuân thủ pháp luật của xã hội - ý kiến của một đại biểu Quốc hội.

Và nhờ phép thử này, chúng ta đã củng cố tinh thần và niềm tin của nhân dân vào Đảng. Nếu có một cuộc bỏ phiếu “tín nhiệm” dành cho Đảng, “tôi tin chắc rằng “lá phiếu niềm tin” của nhân dân dành cho Đảng, Nhà nước ta sẽ rất tập trung” - vị đại biểu Quốc hội này khẳng định.

Mọi người dân đều đặt niềm tin vào Đảng, vào sự thành công của Đại hội cho dù thực tiễn luôn có những diễn biến phức tạp. Nguy cơ, thách thức và cả thời cơ, thuận lợi cũng đang ở phía trước, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục có các giải pháp kiện toàn tổ chức, tập trung cao độ trí tuệ, bản lĩnh, sử dụng các phương thức lãnh đạo phù hợp để huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển.

Một giai đoạn phát triển mới với điểm tựa vững chắc là niềm tin, sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Và khi “Ý Đảng - lòng dân” là một, khi lợi ích của Đảng chính là lợi ích của toàn dân thì không có trở lực nào ngăn cản nổi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Trang mới trong lịch sử đang mở ra, bắt đầu từ sự “chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng” như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm