Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ giáo viên, người đứng đầu đơn vị trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 350/KH-SGDĐT về Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trường học về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trường học và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, một trong các tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; gắn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trường học trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả trong thực hiện đồng bộ giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng; ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi các hiện tượng, hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Các nội dung thực hiện gồm: Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị (hình thức công khai, thời điểm, nội dung công khai) theo quy định.

Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở định kỳ (trước tháng 12/2024) báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm và phương hướng xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo gửi về Thanh tra Sở và chịu trách nhiệm về số liệu nội dung báo cáo. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên và khi đơn vị có vụ việc xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ